کتاب ریخت شناسی قصه های پریان

اثر ولادیمیر پراپ از انتشارات توس - مترجم: فریدون بدره ای-بهترین رمان ها

Unopera che non solo ha precorso genialmente le moderne ricerche strutturaliste, ma che apre ancor oggi prospettive nuove e feconde di ricerca in una sfera che supera certamente quella del folclore.

Morfologia della fiaba di Vladimir Ja. Propp, pubblicata nel 1928 a Leningrado, è diventato un classico delle scienze umane, unopera che non solo ha precorso genialmente le moderne ricerche strutturaliste, ma che apre ancor oggi prospettive nuove e feconde di ricerca in una sfera che supera certamente quella del folclore, cui il libro di Propp si dedica. Indagando con esattezza di metodo Propp arriva alla tesi di unomogeneità strutturale di tutte le fiabe.
La presente edizione della Morfologia della fiaba è arricchita da un saggio che Claude Levi-Strauss dedicò a questo libro di Propp e di uno studio che lo stesso Propp scrisse appositamente per i lettori italiani, in polemica con letnologo francese.


خرید کتاب ریخت شناسی قصه های پریان
جستجوی کتاب ریخت شناسی قصه های پریان در گودریدز

معرفی کتاب ریخت شناسی قصه های پریان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ریخت شناسی قصه های پریان


 کتاب برف سیاه
 کتاب هشدار
 کتاب پیتر کامنزیند
 کتاب پست شبانه
 کتاب موسیقی شانس
 کتاب مجموعه من پیش از تو/پس از تو